Now Playing Tracks

Gió vô tình …
Thời gian vô tình …
Lời nói gió bay, thời gian thổi bạc mái đầu … chấp niệm cuối cùng vẫn không chiến thắng được sự vô tình .
#timeboildstherain

To Tumblr, Love Pixel Union